Doktori (PhD) Kutatási témák

 

DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt

 

 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, e-mail címe, telefonszáma: Dr. Bognár Eszter, PhD, MT épület 107. 463-4149, eszter@eik.bme.hu
 4. Külső konzulens: Dr. Weszl Miklós, miklos.weszl@gmail.com
 5. A kutatási téma megnevezése:

 

Emberi állkapocscsont elemzése, csontpótlása és a fogászati implantátumok osseointegrációja.


a.) Előzmények:
A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszéken több mint tizenhárom éve folynak fémes implantátumokkal kapcsolatos kutatási és fejlesztés feladatok.
b.) A kutatás célja:
az emberi állkapocscsont szerkezeti, mechanikai tulajdonságainak alapos feltérképezése anyagvizsgálati módszerek segítségével. Ennek következtében a csontpótlási módszer(ek) alapjainak kidolgozása és az állkapocscsont anyagmodelljének létrehozása és VEM-el történő alkalmazása. Csont és implantátum osseointegrációjának in vivo vizsgálata az alapanyag, a geometria és a felületi minőség függvényében. Az így nyert ismeretek birtokában a fogászati implantátumok geometriájának, felületi kialakításának optimalizálása.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
Irodalomkutatás, az eddigiekben az álkapocs csontokon, és csontpótláson végzett kutatásokra és vizsgálati módszerekre (1 év). Emellett az állkapocs csontok anyagvizsgálati eredményeinek felhasználásával anyagmodell meghatározása. Humán cadaverekből eltávolított állkapocs csontok anyagvizsgálata (1 év), csontpótlási kísérletek és annak teljes körű vizsgálata (1 év). Anyagvizsgálatok, amelyek a csont és implantátum kapcsolatának mechanikai tulajdonságait határozzák meg (1 év). Különböző ideig beültetve hagyott implantátumok osseointegrációjának In vivo vizsgálata (1 év). Anyagmodell meghatározása a mérési eredményekből. Próbaszámítások végzése VEM-mel, a mért és szimulált adatok összehasonlítása (fél év). Egy teljesen új implantátumgeometria létrehozása és beültetése csontba és ennek mechanikai vizsgálata. A mechanikai vizsgálatok eredményeinek közelítése VEM-mel (fél év). Az értekezés elkészítése és benyújtása. A kutatási feladatok elvégzéséhez hároméves kutatási ciklus szükséges.
d.) A szükséges berendezések:
Hosszeszterga, csontszeletelő, elektrokémiai felületkezelő laboratórium, pásztázó elektronmikroszkóp + EDS, szakítógép, AFM, keménységmérő, optikai mikroszkóp képelemzővel, röntgenmikroszkóp, mikroCT, konfokális mikroszkóp: ezek mindegyike kutatási partnereknél elérhető.
e.) Várható tudományos eredmények:
Az emberi állkapocscsont műszaki paramétereinek és szerkezetének alapos ismerete, az implantátum és csont osseointegrációjának meghatározására szolgáló eljárás valamint a csontpótlási eljárás kidolgozása.
f.) Irodalom:
A témához kapcsolódóan angol nyelvű könyvek, folyóirat cikkek és konferencia kiadványok egyaránt elérhetőek.

Az egyik téma angol nyelven kerül kidolgozásra és beadásra.

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a Tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

Budapest, 2012-10-04

………………………………    ………………………………
témavezető    tanszékvezető

 

DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt

 

 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, e-mail címe, telefonszáma: Dr. Bognár Eszter, PhD, MT épület 107. 463-4149, eszter@eik.bme.hu
 4. Külső konzulens: Dr. Weszl Miklós, miklos.weszl@gmail.com
 5. A kutatási téma megnevezése:

 

Az angioplasztika terápiás eszközeinek anyagai és funkcionális tulajdonságai


a.) Előzmények:
A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszéken több, mint tizenhárom éve folynak fémes implantátumokkal kapcsolatos kutatási és fejlesztés feladatok. A sztentekkel kapcsolatos munkák eredményeként számos szakdolgozat, diplomamunka és PhD-értekezés született már meg. Jelen kutatás tovább mélyíti az eddig elért eredményeket.
b.) A kutatás célja:
a katéteres értágítás eszközeinek – endoprotézisek, ballonkatéterek –funkcionális tulajdonságait együttesen és külön-külön is objektíven minősítő rendszer kidolgozása.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
1. A katéteres értágítás eszközeinek eddigiekben publikált minősítési és mérési technikáinak összegyűjtése és további irodalomkutatás; 12 hónap. 2. A ballonkatéterek, vezetődrótok és koszorúérsztentek és perifériás sztentek funkcionális tulajdonságainak – feltolhatóság, átvezethetőség, láthatóság, ívkövető képesség stb. – összehasonlító vizsgálata; 12 hónap. 3. Az értágítórendszerek funkcionális tulajdonságait meghatározó anyagszerkezeti, konstrukciós és gyártástechnológia tényezők belső törvényszerűségeinek elemzése és átfogó leírása; 12 hónap. 4. Folyamatos szakirodalomkutatás és publikációs tevékenység.
d.) A szükséges berendezések:
Optikai mikroszkópok képelemzővel, pásztázó elektronmikroszkóp, atomierő-mikroszkóp, angiográfiás röntgenberendezés, lézersugaras berendezés, röntgenmikroszkóp, amelyek a tanszéken, illetve a hazai partnereknél rendelkezésre állnak.
e.) Várható tudományos eredmények:
A koszorúérsztentek és más endoprotézisek hazai kifejlesztésére 10 éve folyó kutató-fejlesztő munkában a funkcionalitás minősítésére teljes körűen alkalmas mérnöki rendszer tudományos megalapozása és gyakorlati megvalósítása.
f.) Irodalom:
Takács T, Bognár E, Dobránszky J: Az újraszűkülést befolyásoló műszaki paraméterek vizsgálata coronariastenteken. Lege Artis Medicinae 20:(3–4) pp. 227-233. (2010). Bognár E, Balázs T, Ring Gy, Szabó B, Nagy P: Stent Retention Measurement.MATERIALS SCIENCE FORUM 659: pp. 283-288. Paper MSF.659.283. (2010)


Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a Tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

Budapest, 2012-10-04

………………………………    ………………………………
témavezető    tanszékvezető


DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt


 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, e-mail címe, telefonszáma: Dr. Bognár Eszter, PhD, MT épület 107. 463-4149, eszter@eik.bme.hu
 4. Külső konzulens: Dr. Weszl Miklós, miklos.weszl@gmail.com
 5. A kutatási téma megnevezése:

 

Fém implantátumok polimer bevonatai


a.) Előzmények:
A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszéken több, mint tizenhárom éve folynak fémes implantátumokkal kapcsolatos kutatási és fejlesztés feladatok.
b.) A kutatás célja:
lebomló orvostechnikai implantátumok bomlási paramétereinek meghatározása új és explantált darabokon. Lebomló bevonat létrehozása csontba ültetendő implantátumokra. További cél a fémimplantátum felületi és geometriai kialakításának hatásának meghatározása a bevonatra.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
Irodalomkutatás csontba kerülő implantátumok és bevonataik témakörében. A bomlást befolyásoló paraméterek meghatározása, valamint a bomlási idő mérése (8 hónap). Bevonatok létrehozása fémimplantátumokon (6 hónap).A bevonatokkal ellátott implantátumok viselkedése, mechanikai vizsgálata és összevetése a bevonat nélküli változatokkal (12 hónap). A bevonat és az fémek kapcsolatának vizsgálata, kísérletek annak javítására (felületmódosító eljárások) (10 hónap).Az értekezés elkészítése és benyújtása. A kutatási feladatok elvégzéséhez hároméves kutatási ciklus szükséges.
d.) A szükséges berendezések:
Hosszeszterga, elektrokémiai felületkezelő laboratórium, pásztázó elektronmikroszkóp + EDS, szakítógép, AFM, keménységmérő, optikai mikroszkóp képelemzővel, konfokális mikroszkóp: ezek mindegyike kutatási partnereknél elérhető.
e.) Várható tudományos eredmények:
Csontba történő beültetésére alkalmas lebomló polimerrel ellátott fémimplantátumok. A bevonat és az implantátum kapcsolatát befolyásoló tényezők és azok hatásának nagyságrendje. Ismeretek, mérési eredmények a bevonat jelenlétének hatásáról a rendszer mechanikai tulajdonságaira.
f.) Irodalom:
a témához kapcsolódóan angol nyelvű könyvek, folyóiratcikkek és konferenciakiadványok egyaránt elérhetőek.

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a Tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

Budapest, 2012-10-04

………………………………    ………………………………
témavezető    tanszékvezető

 

DOKTORI (PhD) TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt

 

 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: devenyi [at] eik.bme.hu (devenyi@eik.bme.hu)
 4. A kutatási téma megnevezése:


Az avar és Árpád-kori vaselőállítás anyagtudományi és technológiai aspektusai az érctől a vastárgyig

 

a.) Előzmények:

Magyarországon az avar és Árpád-kori vaselőállítással eddig főleg régészeti szempontból foglalkoztak. A technológia kutatása céljából kísérleti régészeti oldalról néhány kevés sikerrel járó rekonstrukciós kísérlet történt, ezek a legtöbb esetben nem voltak sem korhűek, sem reprodukálhatóak, a technológiai paraméterek nem ismertek, és a nyert vasbucák nem voltak megfelelő minőségűek. Anyagtudományi oldalról főleg korabeli vastárgyak anyagvizsgálatát végezték, keveset foglalkoztak azonban magával alapanyag előállításának anyagtudományi aspektusaival. Emiatt a téma műszaki irodalma nagyon szűk. Az elmúlt években több sikeres és reményt keltő, korhűnek tekinthető kísérleti vasolvasztás történt a PhD jelölt részéről az őt segítő szakemberek közreműködésével (Dr. Gömöri János, Dr. Török Béla, Dr. Bán Krisztián, Dr. Fehér András, Dr. Költő László, Gallina Zsolt és mások).

b.) A kutatás célja:

A doktori téma az előzményekben felsorolt hiányosságokat igyekszik betölteni. Technológiai oldalról a teljes korbeli vaselőállítás átfogó, korhű modellezése az érctől a vastárgyig a kísérleti régészet eszközeivel. A sikeres és reprodukálható vaselőállítás technológia paramétereinek feltárása egyrészt rekonstrukciós kísérletek, másrészt laboratóriumi modellek segítségével. Anyagtudományi oldalról az avar és Árpád-kori vaselőállítás során lezajló fizikai-kémiai folyamatok megismerése. Az alapanyagok, melléktermékek, vasbucák illetve vastárgyak összehasonlító anyagvizsgálata régészeti és kísérleti mintákon.

c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:

Az avar és Árpád-kori vaselőállítás technológiájának kutatása rekonstrukciós kísérletek és laboratóriumi modellek segítségével. Az avar és Árpád-kori vaselőállítás fizikai-kémiai folyamatainak kutatása a korszerű anyagtudomány eszközeivel, az alapanyagok, melléktermékek, vasbucák illetve vastárgyak összehasonlító anyagvizsgálata segítségével. A kutatás időigénye várhatóan 2 és fél év.

d.) A szükséges berendezések:

Röntgendiffraktométer; ICP spektrométer, XRF spektrométer, pásztázó elektronmikroszkóp energiadiszperzív röntgen-analizátorral (SEM-EDAX); fényoptikai mikroszkóp; összsugárzásmérő pirométer és hőelem; gázkromatográf. A berendezések a tanszéken és partner intézményeiben hozzáférhetőek.

e.) Várható tudományos eredmények:

A középkori vasgyártási technológia átfogó jellemzése és modellezése.

f.) Irodalom:

[1] Gilles J.W.: Stahl und Eisen, 1968.

[2] Gömöri J.: Az Avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában, Soproni Múzeum Régészeti Gyűjteménye és az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága, Sopron, 2000.

[3] Heckenast G. –Nováki gy. – Vastagh G. – Zoltay E.: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban (A honfoglalástól a XIII. század közepéig), Akadémia Kiadó, Bp. 1968.

[4] Neumann B.: Die ältesten Verfahren der Erzeugung technischen Eisens, Berlin, 1954.

[5] Oelsen W. – Schürmann E.: Archiv für das Eisenhüttenwesen, 1954.

[6] Radomír Pleiner: Iron in Archaeology, The European Bloomery Smelters. Praha 2000.

[7] Török B.: A Kárpát-medence vaskohászata a korai középkorban, Szakdolgozat, Esterházy Károly Főiskola, Eger, 2004.

[8] Tylecote R. F.: Metallurgy in Archeology, London, 1962.

[9] Thiele Ádám: A bucavaskohászat kora középkori technológiája a megvalósíthatóság tükrében, Kohászat, 2010/2.

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

 

Budapest, 2012-10-03

………………………………                     ………………………………

témavezető                                tanszékvezető

 

 

DOKTORI (PhD) TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt

 

 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: devenyi [at] eik.bme.hu (devenyi@eik.bme.hu)
 4. A kutatási téma megnevezése:


Újrakristályosodási és alakváltozási jellemzők vizsgálata

 

a.) előzmények:

A tanszéken hagyományosan művelt szakértő- kutatási terület a képlékeny alakváltozás és az azt követő lágyítási technológiák elemzése
b.) A kutatás célja:

Újrakristályosodási folyamatok modellezése, valamint alakváltozási jellemzők vizsgálata különböző hőkezeltségi és alakítottsági állapotú fémek esetén
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:

Irodalomkutatás. Az újrakristályosodási folyamatok vizsgálata, azok modellezése, modellalkotó módszerek kifejlesztése. A mechanikai tulajdonságok vizsgálata különböző hőkezeltségi állapotú acéllemezeknél, az alakváltozási mechanizmusok elemzése. A feladat a 3 éves képzés ideje alatt teljesíthető.
d.) A szükséges berendezések:

A kutatómunka kísérleti lehetőségeit optikai és Philips XL 30 pásztázó elektronmikroszkópunk, szakítógépeink, hőkezelő berendezéseink, alakító gépek. Mérési lehetőséget biztosítanak hazai és külföldi kutatólaboratóriumok valamint ipari partnerek, melyekkel a kapcsolatot a tanszék biztosítja.
e.) Várható tudományos eredmények:

A gyakorlatban közvetlenül használható matematikai modellek és modellgenerálási eljárások az újrakristályosodás és az azt követő szemcsedurvulás során. A mechanikai tulajdonságok és az alakíthatósági jellemzők hőkezelési technológiától való függésének részletes ismertetése.
f.) Irodalom:
J. W. Christian: The Theory of Transformations in Metals and Alloys, Part I. Pergamon Press, Oxford, 1965.
T. Réti, M. Gergely, P. Tardy: Mathematical treatment of non isothermal transformations, Mat. Sci. and Technology, Vol. 3., 1987., pp. 365-371.
Mucsi András: Átalakulási folyamatok modellezése új módszerrel, Bányászati és kohászati lapok, 142. évf. 5. szám, 2009.
Verő József , Káldor Mihály: Fémtan, Tankönyvkiadó, Bp., 1977.

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

 

Budapest, 2012-10-03

………………………………                     ………………………………

témavezető                                tanszékvezető

 

 

 

DOKTORI (PhD) TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt

 

 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: devenyi [at] eik.bme.hu (devenyi@eik.bme.hu)
 4. A kutatási téma megnevezése:


Fémes bioanyagok károsodásanalízise

 

a.) Előzmények:

A tanszéken hagyományosan művelt szakértői-kutatási terület a felületén és tömbi anyagában károsodott fémes anyagok károsodásanalízise.

b.) A kutatás célja:

Koszorúérszentek károsodásanalízise. E területhez elégséges számú minta áll rendelkezésünkre, valamint ez a témakör a nemzetközi szakirodalom alapján még nagyon kevéssé kutatott (a rendelkezésre álló irodalom inkább orvosi megközelítésben érinti ezt a témakört, a sztentek és az érfal kapcsolatát, valamint az érfal károsodását tartalmazza).

c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:

Irodalomkutatás. A doktorandusz hallgatónak a sztentek anyagaként alkalmazott legfontosabb anyagminőségek károsodási folyamataival, jellemző anyagvizsgálati módszereikkel, azok fejlesztésével kell foglalkoznia (a vizsgálati lehetőségek közül kiemelten fényoptikai, és pásztázó elektron-mikroszkópos eljárásokkal). A feladat a 3 éves képzés alatt teljesíthető.

d.) A szükséges berendezések:

A kutatómunka kísérleti lehetőségeit optikai és Philips XL 30 pásztázó elektron-mikroszkópunk, energiadiszperzív röntgen analizátorunk, hazai és külföldi társintézmények laboratóriumai, a szükséges orvosi-klinikai hátteret a tanszék szakmai kapcsolatai biztosítják.

e.) Várható tudományos eredmények:

A sztentek élettartamának meghosszabbodása, a betegek életminőségének javulása, károsodási kinetikák modellezése.

f.) Irodalom:

DOBRÁNSZKY J, MAJOR L, GINSZTLER J, DÉVÉNYI L Koszorúér-tágítóbetétek anyagai és gyártástechnológiája. MŰSZAKI SZEMLE (ISSN: 1454-0746) K2009: pp. 93-96. (2009)

Izápy V., Puskás Zs., Ginsztler J., Dévényi L., Dobránszky J.: A hőkezelés szerepe a koszorúérsztentek gyártásában. In: Tóth T (szerk.) Előadások, XXIII. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és Szakkiállítás, Balatonfüred, 2008. október 1-3.. Balatonfüred, Magyarország, 2008.10.01-2008.10.03. Dunaújváros: 2008. pp. 53-58.

Kálmán Patai, Dorottya Kiss, László Dévényi, Romána Zelkó: In utero incrustation of intrauterine systems – consequent complications and monitoring. Fertility and Sterility. Vol. 87, No. 5, May 2007 pp. 1210-1211. IF: 3,277

D. Kiss, K. Süvegh, T. Marek, L. Dévényi, Cs. Novák, R. Zelkó: Tracking the Physical Aging of Poly(ethylene oxide). AAPS PharmSciTech 2006; 7 (4) Article 95. pp: E1-E4, (ISSN 1530-9932) Publisher: American Association of Pharmaceutical Scientists. IF. 0,857

R. Zelkó, L. Dévényi, K. Patai: Effect of physical ageing on the in utero incrustation and subsequent changes in hormone release of intrauterine systems. European Journal of Pharmaceutical Sciences (25), S215-S216. May 2005, ISSN 0928-0987  ELSEVIER, IF: 2,248

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

 

Budapest, 2012-10-03

………………………………                     ………………………………

témavezető                                tanszékvezető

 

DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt

 

 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Dobránszky János, PhD, 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7. 463-1934, dobi@eik.bme.hu
 4. A kutatási téma megnevezése:

 

Duplex acélok hegeszthetősége

 

a) Előzmények:
Több, mint tíz évre nyúlik vissza a duplex korrózióálló acélok hegesztésével kapcsolatos kutatómunka. A tanszék úttörő szerepet vállal az új generációs duplex acélok hazai megismertetésében, és nemzetközi együttműködések kialakításában. Ezek nyomán szoros együttműködést alakított ki a tanszék az e területen érintett hazai vállalatokkal, valamint külföldi egyetemi és ipari partnerekkel.
b.) A kutatás célja:
A hagyományos (2304, 2205, 2507) és az új generációs („lean” és „hyper”) duplex korrózióálló acélok hegeszthetőségének kutatása a technológia tényezők átfogó elemzésével.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
Szakirodalom-kutatás. A hegeszthetőség általános (repedésképződés) és duplex-specifikus (kiválások, szövetszerkezet) összetevőinek elemzése tompa- és sarokkötéseken. A hegesztőanyagok megválasztásának elemzése vegyes kötéseknél. A szövetszerkezet és a hegesztési technológia kapcsolatának modellezése. A hegesztett kötések korróziós viselkedésének vizsgálata homogén és vegyes kötéseken. Az értekezés elkészítése és benyújtása. A kutatási feladatok elvégzéséhez hároméves kutatási ciklus szükséges.
d.) A szükséges berendezések:
Hegesztőberendezések, metallográfiai és korróziós vizsgálati laboratórium. Optikai mikroszkópok, pásztázó elektronmikroszkóp, termofeszültségmérő, végeselemes programok, precíziós mechanikai anyagvizsgáló berendezések, Gleeble termomechanikai szimulátor (Dunaújvárosi Főiskolán).
e.) Várható tudományos eredmények:
Az anyag, a technológia és a mikroszerkezet átfogó összefüggésrendszerének meghatározása a duplex acélok hegeszthetőségi problémakörében Hegesztőanyagok kiválasztásának új szempontjai a vegyes kötések esetére.
f.) Irodalom:
Dobranszky J, Ginsztler J: Microstructural Stability of Duplex Stainless Steel Weldments. Materials Science Forum, 561-565: pp. 2119-2122. (2007)
Sándor T, Dobránszky J: Comparison of penetration profiles of different TIG process. In: Stainless Steel World Conference 2009 Papers Online. Maastricht, Hollandia, 2009.11.10-12. pp. 1-16. Paper PS9047
Dobranszky J, Sandor T, Gyura L, Nagy-Hinst A, Eichardt G: Weld Pool Characteristics of the ATIG-Welded Joints. In: Duplex 2007 Proc. Int. Conf., Grado, 2007.06.18-20., pp. 1-10. Paper 74.
Sándor T, Dobránszky J: Microstructural properties of the heterogeneous welded joints of LDX2101 and AISI 304 stainless steels. In: Charles J (szerk.) Duplex World 2010 Conference Proceedings. Beaune, 2010.10.13-15. KCI Publishing, pp. 1-12. Paper II.C.9.Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

Budapest, 2012-10-02


………………………………    ………………………………
témavezető    tanszékvezető

 

DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt

 

 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Dobránszky János, PhD, 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7. 463-1934, dobi@eik.bme.hu
 4. A kutatási téma megnevezése:

 

Fém és kerámia bioanyagok és biokompozit protézisek funkcionális tulajdonságai és károsodása

 

a) Előzmények:
Több, mint tíz évre nyúlik vissza az érprotézisekre és azok bevonataira irányuló kutatómunka. A tanszék jelentős szerepet vállal a fémes bioanyagok, pl. ortopédiai eszközök és értágítóbetétek fejlesztésében. Ezek nyomán épült be a kutatási tevékenységbe a felületmódosítások témaköre, melyek kapcsán szoros együttműködést alakított ki a tanszék az e területen kutatási partnerekkel.
b.) A kutatás célja:
Az orvostechnikai terápiás eszközök, protézisek, a hibrid anyagok és a kompozit bevonatok gyártásában felhasznált fémes bioanyagok, kerámiák, polimerek felületmódosítása olyan új, felületi anyagtulajdonságok elérése érdekében, amelyek a biofunkcionalitást, illetve a hibrid anyagoknál elvárt funkcionalitási kívánalmakat képesek kielégíteni.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
Irodalomkutatás. Térdprotézisek funkcionalitásának és károsodásának elemzése. Szerkezet- és felületmódosítási kísérletek fizikai és kémiai kezeléssel: lézersugaras, ultrahangos, CVD, magnetron, PVD, plazmanitridálás, felszórási, felrakóhegesztés, ablációs felületmódosítási kísérletek Fe-Cr-Ni, Co, Ni, Ti, Ta-ötvözeteken, kerámia felületeken és polimer kompozit bevonatokon. A kezelt felületek bioaktivitásának jellemzésére alkalmas vizsgálatok kidolgozása. Az értekezés elkészítése és benyújtása. A feladatok elvégzéséhez hároméves kutatási ciklus szükséges.
d.) A szükséges berendezések:
Lézersugaras, plazmaszóró, ultrahangos berendezések, elektrokémiai felületkezelő laboratórium. Optikai mikroszkópok, pásztázó elektronmikroszkóp, + EDS, AFM, XPS, SIMS, Raman, magnetron, GDOS; ezek egy része kutatási partnereknél elérhető.
e.) Várható tudományos eredmények:
Növelt biofunkcionalitású fémes és keramikus bioanyagok, orvostechnikai eszközök és implantátumok felületkezelésére szolgáló eljárások kidolgozása és azok alkalmazási feltételeinek megismerése. Szénszál felületének módosítására alkalmas eljárás(ok) kidolgozása.
f.)Irodalom:
Bertóti I., Marosi Gy., Tóth A. (szerk.): Műszaki felülettudomány és orvosbiológiai alkalmazásai, B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2003.
Chevalier J, Gremillard L: Ceramics for medical applications: A picture for the next 20 years. Journal of the European Ceramic Society 29 (2009) 1245–1255.


Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.


Budapest, 2012-10-03
………………………………    ………………………………
témavezető            tanszékvezető

 

 

 

DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: Dr.Krállics György, Ph.D, MT épület krallics@eik.bme.hu, 463-1445
 4. A kutatási téma megnevezése:

 

Ultrafinom- és nanoszemcsés, tömbi, vasalapú ötvözetek alkalmazásorientált fejlesztése


a.) Előzmények:
A tudatos anyagtervezésnek és -előállításnak az alapját az anyagaink szerkezete és tulajdonságaik közötti kapcsolat egyre megalapozottabb, kvantitatív módon is leírható megismerése jelenti. A fémek és ötvözetek reális szerkezetének megismerése a sokkristályos anyagok szemcseméretének kitüntetett szerepére irányította a kutatók figyelmét, hiszen a szemcseméret és az egyes mechanikai jellemzők között egyértelmű kapcsolatot lehet kimutatni.
A fémes anyagaink szemcseméretének tudatos változtatására a képlékenyalakítás és a hőkezelés kombinációjából álló különleges lehetőségek nyílnak, azokban az ötvözetekben pedig, amelyekben allotrop átalakulás is lejátszódik, további lehetőségek adódnak a különleges anyagtulajdonságok kialakítására
b.)A kutatás célja:
Tömbi ultrafinom (UFSZ) és –nanoszemcsés (NSZ) acél előállítása, a mikroszerkezet és a makroszkópikus tulajdonságok közötti kapcsolat meghatározása.
c.)Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye :
Irodalomkutatás az UFSZ és NSZ acélok tulajdonságairól, előállítási módjairól. (1 félév), Kisérletterv és a termo-mechanikai modell összeállítása, a folyamat matematikai modellezése (1 félév). UFSZ és NSZ acélok termo-mechanikus fizikai szimulátoron történő előállítása, a mikroszerkezet vizsgálata.(1 év). A matematikai és a fizikai szimuláció alapján gyártási eljárás kidolgozása (1 év). A kisérleti eredmények felfolgozása az értekezés készítése (1 félév).
d)    A szükséges berendezések:
Meglévő berendezések: hidraulikus és mechanikus sajtó, hengerállvány alakítási folyamatok megvalósításához, univerzális szakítógépek a mechanikai vizsgálatokhoz, pásztázó elektonmikroszkóp UFSZ szerkezetet vizsgáló egységgel (EBSD). Számítógépes munkaállomás és nemlineáris végeselemes szoftverek. Más intézetben meglévő berendezések: Termo-mechanikus fizikai szimulátot (Gleeble) transzmissziós elektron mikroszkóp, röntgendiffrakciós berendezés.
Várható tudományos eredmények:
Anyagtörvények és tervezési összefüggések új szerkezeti anyagok gyártása számára.
f.) Irodalom:
1. Bobor K, Krállics Gy: Characterization of severe plastic deformation techniques with respect to non-monotonity, Review on Advanced Materials Science 2010, 25 32-41
2. Bobor K, Krállics Gy. Study of non-monotonity of forming processes using finite element analisys, Materials Science Forum 2010 659, 373-379.
3. S. G. Chowdhury, Amit Mondal, J. Gubicza, G. Krállics and Á.Fodor. Evolution of microstructure and texture in an ultrafine-grained Al6082 alloy during severe plastic deformation. Materials Science and Engineering: AVolume 490, Issues 1-2, 25 August 2008, Pages 335-342

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

Budapest, 2012-10-03

………………………………    ………………………………
témavezető    tanszékvezető


DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

Szabad/Foglalt


 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: Dr.Krállics György, Ph.D, MT épület krallics@eik.bme.hu, 463-1445
 4. A kutatási téma megnevezése:

 

Ultrafinomszemcsés anyagok gyártása és tulajdonságaik vizsgálata


a.) Előzmények:
Az utóbbi évtizedben az anyagtudománnyal foglalkozó szakemberek érdeklődésének homlokterébe kerültek az un. nanoszerkezetű anyagok. Ezek az anyagok különös mikroszerkezettel és ennek megfelelően különleges tulajdonságokkal rendelkeznek. Emiatt különösen perspektívikus az alkalmazásuk az elektronikában, orvos biológiában, gépészeti berendezésekben.
A témavezető az alábbi, OTKA és EU által támogatott kutatási fejlesztési témákat koordinálja a nanoszerkezetű anyagok területén :
Nagymértékű képlékeny alakítással előállított ultrafinom szemcséjű anyagok mikroszerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak kapcsolata T 042714
Nanokristályos titán alkalmazása orvosi implantátumokhoz GVOP-2004-3.1.1.
b.)A kutatás célja:
Tömbi ultrafinomszemcsés anyag előállítása intenzív képlékeny alakítással, a gyártási paraméter - anyagtulajdonsági kapcsolat meghatározása, az alakítási folyamat modellezése.
c).Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei:
Az elvégzendő feladatok, azok főbb elemei, időigénye:
Irodalomkutatás (1 félév), az alakítási folyamatok elméleti modelljének összeállítása, végeselemes modell készítése (1 év). Kisérleti szerszámok, berendezések tervezése, gyártása a kisérletek elvégzése (1év). Az intenziv képlékeny alakítással előállított termék tulajdonságainak vizsgálata, az értekezés készítése (1 év).
d.)    A szükséges berendezések:
Meglévő berendezések: Szervohidraulikus vezérlésű sajtológép adatgyűjtő rendszerrel, hidraulikus és mechanikus sajtó, univerzális szakítógépek, anyagszerkezeti vizsgálatok eszközei, pásztázó elektonmikroszkóp szemcseszerkezet vizsgáló egységgel (EBSD). Számítógépes munkaállomás és végeselemes szoftverek.
Más intézetben, de a témához kapcsolódó és használható berendezések: Műszerezett hengerállvány, transzmissziós elektron mikroszkóp, röntgendiffrakciós berendezés.
e.)Várható tudományos eredmények:
Hagyományos szemcseszerkezetű anyagokból (Al ötvözet, Mg ötvözet, Ti ötvözet, acél) különleges tulajdonságú ultra-finom szemcséjű anyag előállítása. Nagysebességű szuperképlékeny állapot megvalósítása.
f.) Irodalom:
1.G.Krallics, D. Malgin: Finite element simulation of equal channel angular pressing. In Severe Plastic Deformation: Towards Bulk Production of Nanostructured Materials. Editor: Altan, Burhanettin, © 2005 Nova Science Publishers, Inc. pp. 445-464.
2.V.Latysh, G. Krallics, I. Alexandrov, A.Fodor: Application of bulk nanostructured materials in medicine. Current Applied Physics 6, pp. 262-266. 2006.

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

Budapest, 2012-10-03


………………………………    ………………………………
témavezető    tanszékvezető

 

DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

Szabad/Foglalt

 

 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: Dr.Krállics György, Ph.D, MT épület krallics@eik.bme.hu, 463-1445
 4. A kutatási téma megnevezése:

 

Szerkezeti acélok öregedésének vizsgálata mezomechanikai alapú anyagmodellekkel


a.) Előzmények:
Az erőművi és vegyipari berendezések üzemeltetési idejét döntően szerkezeti anyagaik élettartama határozza meg. Az ilyen létesítményekben alkalmazott szerkezeti acélok tulajdonságai az öregedési folyamatok hatására jelentős mértékben változnak.
Az utóbbi évtizedben egyre jobban terjednek az anyagok mezoszkóp struktúráját figyelembevevő modellek, melyeket a mezomechanika foglal egységes keretbe, és segítségükkel olyan jelenségek követhetők, mint az anyagok képlékeny jellemzőinek megváltozása, az anyagok károsodása, tönkremenetele, amelyeket a klasszikus elmélet nem képes leírni. A mezomechanikai megfontolások alapján kidolgozott konstitutív egyenletek felhasználhatók olyan egyéb (például törési) anyagjellemzők meghatározására, amelyeket eddig kizárólag kísérleti úton lehetett meghatározni.
b.)A kutatás célja:
A szerkezeti anyagok mezoszkópikus szerkezetére vonatkozó megfontolások segítségével olyan anyagmodell kifejlesztése, amely alkalmazható az öregedési folyamatok leírására.
c).Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye (irodalom kutatás, elméleti számítások, mérések, értekezés készítése):
Irodalomkutatás (1 félév), a modell kiválasztása, célra történő adaptálása illetve továbbfejlesztése; implementációja valamely számítógépes programba (1 év). Mérések és szimulációk az anyagjellemzők meghatározására (1,5 év). Az értekezés készítése (1 év).
d)    A szükséges berendezések:
Meglévő berendezések: Univerzális szakítógépek, anyagszerkezeti vizsgálatok eszközei, pásztázó elektonmikroszkóp szemcseszerkezet vizsgáló egységgel (EBSD). Számítógépes munkaállomás és végeselemes szoftverek.
Más intézetben meglévő berendezések: transzmissziós elektronmikroszkóp, röntgendiffrakciós berendezés.
Várható tudományos eredmények:
Olyan anyagmodell, amely az eddigieknél nagyobb megbízhatósággal alkalmazható az öregedési folyamatok leírására, megfelelő mérési adatokkal kiegészítve alkalmas ipari berendezések élettartamának pontosabb meghatározására.
f.) Irodalom:
1.T.Fekete, G.Krallics, L.Tatár: Ductile failure of notched specimens of ferritic reactor steel. SMiRT 14, Lyon-France Aug.17-22 1997. Volume 4, Division G, Fracture Mechanics pp.697-704
2.L.Tatar, G.Krallics : Investigation of Ductile Fracture Phenomena Using Damage Mechanics . Proceedings of First Conference on Mechanical Engineeriing, TUB May 28-29 , 1998 . Springer-Verlag 1998, 266-270 .

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

Budapest, 2012-10-03

………………………………    ………………………………
témavezető    tanszékvezető

 

DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/ Foglalt

 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: krallics [at] eik.bme.hu (krallics@eik.bme.hu), 463-1445
 4. A kutatási téma megnevezése:

 

Szerkezeti acélok öregedésének vizsgálata mezomechanikai alapú anyagmodellekkel

a.) Előzmények:

Tömbi UFSZ anyag előállítására sokféle speciális intenzív képlékeny alakító (IKA) eljárás terjedt el, amelyekkel elsősorban rúdszerű termékek állíthatók elő. UFSZ lemezek gyártására jóval kevesebb módszer jött létre. A témavezető OTKA és EU által támogatott kutatási fejlesztési témákat koordinált a nanoszerkezetű anyagok területén

b.) A kutatás célja:

c.) Olyan termo-mechanikai eljárás kidolgozása, amely hagyományos alakító műveletek kombinálásával (többlépéses kovácsolással és hengerléssel) valósítja meg az UFSZ lemez előállítását és annak szuperképlékeny továbbalakítását.

d.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:

e.) Irodalomkutatás a lemezszerű UFSZ anyagok jelenlegi gyártási módszereiről, a többlépéses kovácsolás és azt követő hengerlés szerkezetváltoztató hatásáról, a lemezanyagok szuperképlékeny viselkedéséről. (1 félév). Alakító folyamatok és szerszámaik tervezése, szerszámaik legyártása (1 év). Többlépéses kovácsolás és hengerlés fizikai és mechanikai modellezése.( 1 félév). Anyagvizsgálatok végzése (1 félév). A kisérleti eredmények felfolgozása az értekezés készítése (1 félév).

d)  A szükséges berendezések:

Anyagvizsgáló berendezések statikus és ciklikus vizsgálatokhoz. Alakító gépek a kisérleti alakítási folyamatokhoz. Nemlineáris végeselemes szoftver (MARC) a számításokhoz. Elektron mikroszkópok az anyagszerkezeti vizsgálatokhoz.

e) Várható tudományos eredmények:

f) új eljárás anyaggyártásra, anyagtörvény az új anyagra.

f)   Irodalom:

1.      G.Krallics, J.G.Lenard, An examination of the accumulative roll-bonding process.Journal of Materials Processing Technology 152, pp.154-161. 2004.

2.      G.Krallics, D. Malgin: Finite element simulation of equal channel angular pressing. In Severe Plastic Deformation: Towards Bulk Production of Nanostructured Materials. Editors: Altan, Burhanettin, © 2005 Nova Science Publishers, Inc. pp. 445-464

3.      V.Latysh, G. Krallics, I. Alexandrov, A.Fodor: Application of bulk nanostructured materials in medicine. Current Applied Physics 6, pp. 262-266. 2006.

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

Budapest, 2012-10-03

………………………………    ………………………………
témavezető            tanszékvezető

 

 

DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt

 

 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mészáros István, PhD, 463-2883, meszaros@eik.bme.hu
 4. A kutatási téma megnevezése:

 

Roncsolásmentes mágneses anyagvizsgálati eljárások fejlesztése


a) Előzmények:
A tanszéken hagyományosan művelt kutatási terület a tömbi anyagában károsodott gép és szerkezeti elemek károsodásanalízise. Különösen nagy jelentőséggel bírnak az ún. on-line diagnosztikai eljárások amelyek módot adnak a szerkezeti anyagokban lezajló fémtani folyamatok roncsolásmentes vizsgálatára. Ismert, hogy a szerkezetérzékeny mágneses jellemzők mérésére roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárásokat alapozhatunk.
b.) A kutatás célja:
Új, a minor mágnesezési hurkok sorozatának mérésén és modellezésén alapuló mágneses vizsgálati eljárás kidolgozása és ipari, anyagvizsgálati alkalmazásának előkészítése.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
Irodalomkutatás. A doktorandusz hallgatónak a gépészmérnöki tevékenység körébe tartozó legfontosabb anyagok károsodási folyamataival, jellemző anyagvizsgálati módszereikkel, azok fejlesztésével kell foglalkoznia (a vizsgálati lehetőségek közül kiemelten a mágneses elvű eljárásokkal). A feladat a 3 éves képzés alatt teljesíthető.
d.) A szükséges berendezések:
A kutatómunka kísérleti lehetőségeit mágneses vizsgáló laboratóriumunk továbbá optikai és Philips XL 30 pásztázó elektron-mikroszkópunk, energiadiszperzív röntgen analizátorunk, hazai és külföldi társintézmények laboratóriumai, a szükséges ipari hátteret pedig a tanszék vállalati szakmai kapcsolatai biztosítják.
e.) Várható tudományos eredmények:
Elsősorban a mechanikai- és hőfáradás továbbá a kúszó igénybevétel által okozott leromlási folyamatok új detektálási módszereinek kidolgozása.
f.) Irodalom:
I. Mészáros: Magnetic characterisation of duplex stainless steel, Physica B, Vol. 372 (2006) pp. 181-184.
I. Mészáros: Development of a novel vibrating sample magnetometer, Materials Science Forum Vols. 537-538 (2007) pp. 413-417.
G. Vértesy, I. Tomáš, I. Mészáros: Nondestructive indication of plastic deformation of cold-rolled stainless steel by magnetic adaptive testing, J. of Magnetism and Magnetic Materials 285 (3), Jan 2005. pp.335-342.

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

Budapest, 2012-10-03

………………………………    ………………………………
témavezető    tanszékvezető

DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt


 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mészáros István, PhD, 463-2883, meszaros@eik.bme.hu
 4. A kutatási téma megnevezése:

 

Mágneses anyagvizsgálati eljárások fejlesztése


a) Előzmények: Atanszéken hagyományosan művelt kutatási terület a tömbi anyagában károsodott gép és szerkezeti elemek károsodásanalízise. Különösen nagy jelentőséggel bírnak az ún. on-line diagnosztikai eljárások amelyek módot adnak a szerkezeti anyagokban lezajló fémtani folyamatok roncsolásmentes vizsgálatára. Ismert, hogy a szerkezetérzékeny mágneses jellemzők mérésére roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárásokat alapozhatunk.
b.) A kutatás célja:
Új, a minor mágnesezési hurkok sorozatának mérésén és modellezésén alapuló mágneses vizsgálati eljárás kidolgozása és ipari, anyagvizsgálati alkalmazásának előkészítése.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
A doktorandusz hallgatónak a gépészmérnöki tevékenység körébe tartozó legfontosabb anyagok károsodási folyamataival, jellemző anyagvizsgálati módszereikkel, azok fejlesztésével kell foglalkoznia (a vizsgálati lehetőségek közül kiemelten a mágneses elvű eljárásokkal). A feladat a 3 éves képzés alatt teljesíthető.
d.) A szükséges berendezések:
A kutatómunka kísérleti lehetőségeit mágneses vizsgáló laboratóriumunk továbbá optikai és Philips XL 30 pásztázó elektron-mikroszkópunk, energiadiszperzív röntgen analizátorunk, hazai és külföldi társintézmények laboratóriumai, a szükséges ipari hátteret pedig a tanszék vállalati szakmai kapcsolatai biztosítják.
e.) Várható tudományos eredmények:
Elsősorban a mechanikai- és hőfáradás továbbá a kúszó igénybevétel által okozott leromlási folyamatok új detektálási módszereinek kidolgozása.
f.) Irodalom:
I. Mészáros: Magnetic characterisation of duplex stainless steel, Physica B, Vol. 372 (2006) pp. 181-184.
I. Mészáros: Development of a novel vibrating sample magnetometer, Materials Science Forum Vols. 537-538 (2007) pp. 413-417.
G. Vértesy, I. Tomáš, I. Mészáros: Nondestructive indication of plastic deformation of cold-rolled stainless steel by magnetic adaptive testing, J. of Magnetism and Magnetic Materials 285 (3), Jan 2005. pp.335-342.

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

Budapest, 2012-10-03

………………………………    ………………………………
témavezető         tanszékvezető

 

DOKTORI (PhD) TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt


 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, e-mail címe, telefonszáma: Dr. Orbulov Imre Norbert, PhD, obrulov@eik.bme.hu ,+36 1 463 1445
 4. A kutatási téma megnevezése:

 

Gömbhéjakkal erősített fémmátrixú kompozit rendszerek előállítása, optimálása, vizsgálata és modellezése


a.) Előzmények:
A fémmátrixú kompozitok és a fémhabok nagy terhelhetőségük és kis sűrűségük miatt egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot az autó-, a repülőgép- és a szállítmányozási ipar részéről. Ezt mutatja a szakterületen egyre fokozódó publikációs tevékenység is. A gömbhéjakkal erősített fémmátrixú kompozitok, vagy szintaktikus fémhabok határmezsgyét képeznek a fémmátrixú kompozitok és a fémhabok között. Konvencionális fémhab társaiknál jóval erősebbek, a tipikus fémmátrixú kompozitoknál pedig sokkal könnyebbek. A Tanszéken 1997 óta folynak kutatások a kompozitok és a fémhabok területén. A témavezető 2003 óta dolgozik a fémmátrixú kompozitok területén, 2006 óta legintenzívebben a szintaktikus fémhabokkal foglalkozva. A kutatásokat jelentősen segítette a Tanszéken 2005-ben üzembeállított Fémes Kompozitok Laboratórium. A kutatómunkát egy 2010-ben elnyert OTKA PD pályázat is támogatja. A témavezető közreműködő résztvevőként a 2012-ben megalakult MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport tagja is.
b.) A kutatás célja:
Alumínium mátrixú kompozit rendszerek előállítása, a gyárthatóság optimálása, a jellemző mechanikai és mikroszerkezeti tulajdonságok felmérése. A határfelületi jellemzők meghatározása. A létrehozott anyagok modellezése.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
Irodalomkutatás a fémmátrixú kompozit rendszerekről, szintaktikus fémhabokról. Célkitűzések megfogalmazása, munkaterv felállítása (1 félév). A vizsgálni kívánt kompozitok előállítása, a mechanikai és mikroszerkezeti tulajdonságokat feltérképező kísérletek elvégzése (2 félév). A vizsgált kompozitok végeselemes modelljének megalkotása, a numerikus eredmények visszacsatolása a mérésekhez és a rendelkezésre álló anyagmodellek módosítása (2 félév). A kisérleti eredmények statisztikai feldolgozása, az értekezés elkészítése (1 félév).
d.) A szükséges berendezések: I
nfiltráló berendezés, mechanikai anyagvizsgáló berendezések statikus és dinamikus vizsgálatokhoz. Optikai- és elektronmikroszkóp mikroszondával. Lineáris és nemlineáris végeselemes szoftver (MARC). Számítógépes munkaállomás.
e.) Várható tudományos eredmények:
Új, nagy teherbírású fémmátrixú kompozitrendszerek, módosított infiltrálási és mechanikai modellek. A mechanikai jellemzők megismerése, lehetőség a potenciális alkalmazási területek szélesítésére. Bemeneti anyagmodell végeselemes szoftverek számára.
f.) Irodalom:
Orbulov IN, Ginsztler J: Compressive characteristics of metal matrix syntactic foams, Composites Part A - Applied Science and Manufacturing 43 (2012) 553-561, IF:2,338
Orbulov IN: Compressive properties of aluminium matrix syntactic foams, Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing 555 (2012) 52-56, IF:2,090
Orbulov IN, Májlinger K: Microstructure of metal-matrix composites reinforced by ceramic microballoons, Materiali in Technologije 46 (2012) 375-382, IF:0,312
Orbulov IN, Dobránszky J, Németh Á: Microstructural characterisation of syntactic foams, Journal of Materials Science 44 (2009) 4013-4019, IF:1,471
Orbulov IN, Ginsztler J, Kun P: Infiltration characteristics and compressive behaviour of metal matrix syntactic foams, Materials Science Forum 729 (2012) 68-73

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a Tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

 

Budapest, 2012-10-04

………………………………    ………………………………
témavezető         tanszékvezető

 

 

DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

 

Szabad/Foglalt

 

 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Szabó Péter János, Ph.D., egyetemi docens, 463-3252, szpj@eik.bme.hu
 4. A kutatási téma megnevezése:


A termomechanikusan kezelt fémek textúrájának változása, és ennek hatása egyes fémtani folyamatokra


a) Előzmények:
Régóta ismert tény, hogy a fémek textúrája, azaz az egyes szemcseorientációk statisztikusan gyakoribb előfordulása jelentős mértékben befolyásol egyes fizikai folyamatokat. Ilyen például a transzformátorlemezeken a könnyebb mágnesezhetőség érdekében kialakított textúra, de ilyen a zománcozható acélok hidrogénáteresztő képességét meghatározó mikroszerkezet is. Bizonyos mechanikus és termikus kezelésekkel, vagy ezek együttes alkalmazásával a szemcseszerkezet befolyásolható, és az adott célnak megfelelő textúra alakítható ki.
b.) A kutatás célja:
A kutatás célja annak vizsgálata, hogy különböző paraméterekkel elvégzett mechanikus, termikus vagy termomechanikus kezelések esetén hogyan alakul a textúra, és ez hogyan befolyásolja az anyag egyes tulajdonságait.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
1. félév: irodalomkutatás, és a szükséges berendezések (pásztázó elektronmikroszkóp, EBSD) kezelésének elsajátítása.
2-3. félév: kiválasztott fém mintákon termikus, mechanikus ill. termomechanikus kezelések elvégzése, a kialalkult textúra vizsgálata.
4-5. félév: a textúra további vizsgálata, a mintaanyagok irányfüggő tulajdonságainak vizsgálata.
6. félév: eredmények összegzése, kiértékelése
d.) A szükséges berendezések:
Pásztázó elektronmikroszkóp, visszaszórt elektrondiffrakció-detektor (EBSD), optikai mikroszkóp. Valamennyi a Tanszék rendelkezésére áll. szakmai kapcsolataink révén lehetőség van a kezelések elvégzésére egy ún. Gleeble-szimulátoron, amely szinte az összes termikus-mechanikus kezelést el tudja végezni modellanyagokon.
e.) Várható tudományos eredmények:
A termomechanikus kezelések eredményeképpen létrejövő textúrák leírása, a paraméterek optimalizálása, ill. a textúrák hatásának feltárása.
f.) Irodalom:
A témáról összefoglaló magyar nyelvű anyag olvasható a Kohászati Lapok 2005/1. számában, illetve az "Anyagok Világa" c. elektronikus folyóiratban (www.materialsworld.uni-miskolc.hu).

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

Budapest, 2012-10-03

………………………………    ………………………………
témavezető         tanszékvezető

 

DOKTORI (PhD) KUTATÁSI TÉMA KIÍRÁSA

Szabad/Foglalt


 1. Doktori alprogram címe: Alkalmazott anyagtudomány
 2. Kiíró tanszék: Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 3. A témavezető neve, tudományos fokozata, címe, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Szabó Péter János, Ph.D., egyetemi docens, 463-3252, szpj@eik.bme.hu
 4. A kutatási téma megnevezése:

 

A fémek újrakristályosodási folyamatának vizsgálatára alkalmas módszerek kidolgozása és összehasonlítása


a.) Előzmények:
A fémek mechanikai tulajdonságainak egyik meghatározója a szemcsehatárok szerkezete. Speciális termomechanikus kezelésekkel a speciális tulajdonságú szemcsehatárok részaránya jelentős mértékben növelhető. Ezek a kezelések ciklikus alakítási - hőkezelési lépésekből állnak. Kimutatható, hogy a szemcsehatárok átalakulása hatékonyabb, ha az első néhjány ciklusban csak részleges újrakristályosodást engedünk meg. Így tehát fontos lenne az újrakristályosodott térfogati hányad meghatározása.
b.) A kutatás célja:
A kutatás célja vizsgálati módszerek kidolgozása, amelyek segítségével az újrakristályosodott hányad meghatározható utólag, illetve az újrakristályosodás folyamata során.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
1. félév: irodalomkutatás, és a szükséges berendezések (pásztázó elektronmikroszkóp, EBSD) kezelésének elsajátítása.
2-3. félév: kiválasztott fém mintákon termikus, mechanikus ill. termomechanikus kezelések elvégzése, a kialalkult újrakristályosodott szerkezet vizsgálata.
4-5. félév: az újrakristályosodás mértékének meghatározása metallográfiai, termikus és egyéb módszerekkel.
6. félév: eredmények összegzése, kiértékelése
d.) A szükséges berendezések:
Pásztázó elektronmikroszkóp, visszaszórt elektrondiffrakció-detektor (EBSD), optikai mikroszkóp. Valamennyi a Tanszék rendelkezésére áll.
e.) Várható tudományos eredmények:
Az újrakristályododott hányad meghatározására szolgáló módszerek megalkotása, illetve az általuk kapott eredmények megbízhatóságának értékelése.
f.) Irodalom:
A témáról összefoglaló magyar nyelvű anyag olvasható a Kohászati Lapok 2005/1. számában, illetve az "Anyagok Világa" c. elektronikus folyóiratban (www.materialsworld.uni-miskolc.hu).

 

Tanszékvezetői nyilatkozat a fogadókészségről: A kutatási témára sikeresen pályázó kutatót kész vagyok a tanszék kutatási szervezetébe befogadni és kutatási feltételeit biztosítani.

Budapest, 2012-10-03

………………………………    ………………………………
témavezető          tanszékvezető